Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

YCL v.o.f “ Yucelmethode”

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen YCL v.o.f, hierna te noemen: “gebruiker”, en een opdrachtgever, te weten de wederpartij van gebruiker, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De gebruikelijke termijn bij gebruiker is 30 dagen, tenzij anders aangegeven. gebruiker is slechts aan de offertes en aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd.

Artikel 3. Uitvoering opdracht

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijnen

1. De overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals opgenomen en overeengekomen in de offerte.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten activiteiten te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien de wijziging of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren informeren.

3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn in acht te nemen, welke standaard 2 maanden betreft, tenzij anders overeengekomen.

3. Bij opzegging door de opdrachtgever van één of meer van de afzonderlijke activiteiten genoemd in de overeenkomst, zullen de volgende annuleringskosten in rekening worden gebracht: a. 10% bij opzegging tot 2 maanden van tevoren; b. 25% bij opzegging tot 1 maand van tevoren; c. 50% bij opzegging tot 1 week van tevoren;

4. Bij opzegging door de opdrachtgever van minder dan 1 week van tevoren, of na aanvang van de te verrichten activiteit(en), is het gehele bedrag verschuldigd.

5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 7. Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. Facturen worden kort na aanvang van de activiteit verstuurd, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

3. Met door de opdrachtgever gedane betalingen zullen te allen tijde eerst de kosten worden voldaan, vervolgens de opengevallen rente en tenslotte de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid; intellectuele eigendom

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Opdrachtgever heeft het recht om de door gebruiker beschikbaar gestelde kennis en informatie te gebruiken, doch uitsluitend binnen de grenzen van het kader waarvoor de kennis en de informatie is verstrekt.

3. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

4. Alle door gebruiker verstrekte scholingsmaterialen, zoals literatuurklappers, handleidingen en werkbladen, sheets, hand-outs, videobanden etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen door opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Gebruiker is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan deze toestemming.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn onder nummer 64760251 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Baarn, 2016